top of page
עמודים נוספים.png
רקע_1.png

בתי ספר רבים רואים כיום את חשיבות החינוך בגישת STEM בין־תחומי, ורואים בה הזדמנות לקדם את ההוגנות בין כותליהם. יחד עם זאת, הדרך לשם מאתגרת ודורשת הטמעת שינויים בהיבטים רבים ושונים: בדרכי ההוראה, בדרכי הלמידה, בדרכי ההערכה ובפיתוח סביבות הלמידה; וכן ביצירת שותפויות בתוך בית הספר ומחוצה לו, בפיתוח מקצועי, ברכישת ציוד וביצירת סדירויות תומכות.

פרק זה מציע אבני דרך לבתי הספר, שיבססו את יכולתם בצורה הטובה ביותר להתקדם לעבר חינוך בגישת STEM בין־תחומי, מורכב, מדויק ואיכותי יותר, וכן המלצות לדגשים חשובים בתהליך, בפן של החינוך המדעי־טכנולוגי ובהיבט ההוגנות.

אנו מכירים בכך שהטמעת גישת החינוך STEM בין־תחומי מקדם הוגנות, היא תהליך מורכב, ולרוב נדרשות שנים מספר כדי להגיע למופעו המלא. משום כך נקבעו שלוש רמות של מומחיות בתוך הייחודיות:

 • שילוב פרקטיקות מדעיות (חקר) והנדסיות
  התלמידים והתלמידות מתנסים בשילוב של פרקטיקות מדעיות והנדסיות בתוך הקשרים תוכניים מגוונים מהעולם האמיתי בהקשר לתוכנית הלימודים, כחלק משגרות הלמידה, כולל תהליכים פתוחים ומונחים של חקר מדעי ותוכן הנדסי.
 • אוריינות מתמטית, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית
  הצוות החינוכי מפתח מיומנויות ומעריך את רכישתן באמצעות הגדרה של ביצועי התלמידים והתלמידות המצופים בכל תחומי הידע והמיומנויות, בהתבסס על תוכניות הלימודים במדע וטכנולוגיה ומתמטיקה.
 • אוריינות מדעית
  התמצאות מדעית – התלמידים והתלמידות מזהים שאלות, הסברים ותיאוריות מדעיות וכן מאפיינים מרכזיים של מחקר מדעי. התלמידים מעריכים דיווחים במדיה הקשורים למדע ומזהים היבטים אתיים של ניסויים מדעיים. הסבר מדעי של תופעות – התלמידים והתלמידות משתמשים בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות, יחסי גומלין והתרחשויות וכן כדי לנסח ולהעריך טיעון מדעי. התלמידים מזהים מודלים, בונים אותם משתמשים בהם ומעריכים אותם ומיישמים חשיבה מערכתית. ביצוע והערכה של מחקר מדעי – התלמידות והתלמידים מתנסים בכל שלבי תהליכי חקר סגורים ופתוחים ומזהים את מגבלות המחקר. פרשנות מדעית של נתונים – התלמידות והתלמידים רוכשים כלים לניתוח ממצאי החקר המדעי והשלכותיו על הסביבה והחברה, וכן מזהים את ההשלכות האפשריות של ידע מדעי על סוגיות חברתיות, סביבתיות ומוסריות.

להלן רשימה של תנאי הסף והעדויות הנדרשות לכל אחד משלבי המומחיות.

בסיום המסמך מופיע פירוט על תהליך הגשת הבקשה להכרה.

תנאי סף להכרה בבית ספר בעל ייחודיות STEM בינתחומי מקדם הוגנות בבית הספר היסודי:

כל בתי הספר המעוניינים בהכרה בייחודיות STEM בינתחומי מקדם הוגנות, יצטרכו ראשית לעבור דרך שלב המומחיות הראשון, רק לאחר מכך יוכלו לבקש לעבור לרמת המומחיות השניה ולבסוף לבקש הכרה בשלב בשלישי.


וועדת ההכרה מורכבת מנציגי אגף א' מדעים ואגף א' יסודי. לפרטים אודות הגשה לוועדה ייש לפנות לממונה מדעים מחוזי ולמפמ"ר מדע וטכנולוגיה בילי פרידמן במייל:  bilifr@education.gov.il

להרחבה על קבלת ההכרה כבית ספר מקדם STEM
רקע_1.png
 • שילוב פרקטיקות מדעיות (חקר) והנדסיות
  התלמידים והתלמידות מתנסים בשילוב של פרקטיקות מדעיות והנדסיות בתוך הקשרים תוכניים מגוונים מהעולם האמיתי בהקשר לתוכנית הלימודים, כחלק משגרות הלמידה, כולל תהליכים פתוחים ומונחים של חקר מדעי ותוכן הנדסי.
 • אוריינות מתמטית, חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית
  הצוות החינוכי מפתח מיומנויות ומעריך את רכישתן באמצעות הגדרה של ביצועי התלמידים והתלמידות המצופים בכל תחומי הידע והמיומנויות, בהתבסס על תוכניות הלימודים במדע וטכנולוגיה ומתמטיקה.
 • אוריינות מדעית
  התמצאות מדעית – התלמידים והתלמידות מזהים שאלות, הסברים ותיאוריות מדעיות וכן מאפיינים מרכזיים של מחקר מדעי. התלמידים מעריכים דיווחים במדיה הקשורים למדע ומזהים היבטים אתיים של ניסויים מדעיים. הסבר מדעי של תופעות – התלמידים והתלמידות משתמשים בידע מדעי לתיאור ולהסבר של תופעות, יחסי גומלין והתרחשויות וכן כדי לנסח ולהעריך טיעון מדעי. התלמידים מזהים מודלים, בונים אותם משתמשים בהם ומעריכים אותם ומיישמים חשיבה מערכתית. ביצוע והערכה של מחקר מדעי – התלמידות והתלמידים מתנסים בכל שלבי תהליכי חקר סגורים ופתוחים ומזהים את מגבלות המחקר. פרשנות מדעית של נתונים – התלמידות והתלמידים רוכשים כלים לניתוח ממצאי החקר המדעי והשלכותיו על הסביבה והחברה, וכן מזהים את ההשלכות האפשריות של ידע מדעי על סוגיות חברתיות, סביבתיות ומוסריות.
רקע_1.png

כדי לעבור את תהליך ההכרה, משרד החינוך מציע לבתי ספר המעוניינים לקבל הכרה רשמית להיותם בתי ספר בעלי ייחודיות STEM בין־תחומי מקדם הוגנות, להגיש עדויות ומסמכים נוספים (שיפורטו בהמשך).

רקע_1.png

תהליך ההכרה בייחודיות הבית ספרית

bottom of page