top of page
יישום.png

מיומנויות הליבה בגישת STEM ותהליך הלמידה

פרק זה עוסק בהיבטים של הטמעת סוגי האוריינות השונים בתחומי  ה-.STEM בלמידה בין-תחומית, ראשית מלמדים כל תחום דעת בנפרד ורק לאחר מכן מבנים את הידע וההקשרים הבין-תחומיים. בהתאמה לכך, בפרק זה מוצגים סוגי האוריינות בכל תחום דעת בנפרד, ולאחר מכן מוצג תהליך למידה STEM בין-תחומי ויישומים אינטגרטיביים של התחומים השונים.

מהלך למידה STEM בין-תחומי מקדם הוגנות

הערות שוליים

[1]https://nap.nationalacademies.org/read/18290/chapter/15 (NRC, 2012, pp. 11–12) National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2013. Next Generation Science Standards: For States, By States. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/18290. [2] Kelley, T.R., Knowles, J.G. A conceptual framework for integrated STEM education. IJ STEM Ed 3, 11 (2016). https://doi.org/10.1186/s40594-016-0046-z [3] English, L.D. STEM education K-12: perspectives on integration. IJ STEM Ed 3, 3 (2016). https://doi.org/10.1186/s40594-016-0036-1 [4] J. Michael Shaughnessy. (2013). Mathematics in a STEM Context. Mathematics Teaching in the Middle School, 18(6), 324. https://doi.org/10.5951/mathteacmiddscho.18.6.0324 [5]  Fitzallen, N. (2015). STEM Education: What Does Mathematics Have to Offer?. Mathematics Education Research Group of Australasia. [6] English, L.D. STEM education K-12: perspectives on integration. IJ STEM Ed 3, 3 (2016). https://doi.org/10.1186/s40594-016-0036-1 [7] Kelley, T.R., Knowles, J.G. A conceptual framework for integrated STEM education. IJ STEM Ed 3, 11 (2016). https://doi.org/10.1186/s40594-016-0046-z [8] English, L.D. STEM education K-12: perspectives on integration. IJ STEM Ed 3, 3 (2016). https://doi.org/10.1186/s40594-016-0036-1 [9] Fitzallen, N. (2015). STEM Education: What Does Mathematics Have to Offer?. Mathematics Education Research Group of Australasia. [10] Sevimli, E., & Ünal, E. (2022). Is the STEM Approach Useful in Teaching Mathematics? Evaluating the Views of Mathematics Teachers. European Journal of STEM Education, 7(1), 1.

שלב 4

הפקת תוצר והערכתו

שלב 2

למידת הידע התחומי והבין תחומי הנחוץ להבנת הסוגייה

שלב 1

לעורר עניין באמצעות התנסות בסוגיה רלוונטית מהעולם האמיתי ותוכנית הלימודים

שלב 3

חקר מדעי ופתרון הבעיה תוך שילוב תחומי ה-STEM

אופי הלמידה במהלך

  • הבניית ידע המשולה בפיתוח המיומנויות: אוריינות מדעית ופתרון בעיות, חשיבה יצירתית וביקורתית, עבודת צוות ומכוונות עצמית בלמידה.

  • פרקטיקות הוראה מקדמות הוגנות כגון: רתימת הון מדעי ומתן בחירה

  • למידה התנסותית במעבדה, במרחב מייקר ומחוץ לכיתה

  • הערכת תהליך הלמידה הערכה מעצבת של הידע והמיומנויות באופן המקדם את הלמידה

לקריאה אודות דרכים ליישום מיטבי בגישת STEM של אוריינות מדעית, אוריינות טכנלוגית הנדסית ויישומים מתמטיים נפוצים בגישת STEM ניתן  לקרוא בהרחבה כאן

פעולות בהוראת חקר מדעי ותכן הנדסי משולב:

הפרקטיקות המדעיות וההנדסיות יכולות להיות משולבות בזו אחר זו ברצף לוגי, אך בהוראה נפרדת – לדוגמה להתחיל בחקר מדעי ומהמסקנות להעלות רעיונות לפיתוח הנדסי, או לחלופין ניתן להתחיל בהגדרת בעיה ולבצע חקר כדי לאפיין אותה, להציע פתרונות ולאחר מכן לבצע חקר כדי להעריך אותם. דרך שנייה לשלב בין מדע והנדסה היא בשילוב הדוק יותר. לדוגמה, כאשר מתכננים ומבצעים ניסויים במדע או מתכננים ומבצעים בדיקות של אבטיפוס בהנדסה, קיימת חפיפה בין שתי המיומנויות ואפשר ללמדן ביחד. רצוי לבצע את השילוב בין מדע והנדסה בכל אחת משתי הדרכים כדי שהתלמידים יכירו את מאפייני המדע וההנדסה באופן בהיר וגם את הדרכים שבהן הם משתלבים.

bottom of page