top of page

משרד החינוך חותר לספק לתלמידי בית הספר היסודי חוויות למידה משמעותיות המזמנות פיתוח ידע, מיומנויות וערכים  על פי "תפיסת הלמידה המתחדשת" אותה מוביל המשרד.  תפיסה זו מיועדת לתמוך בהתמודדות תלמידים עם סוגיות מגוונות במציאות המשתנה ובעולם בו המדע והטכנולוגיה תופסים חלק מרכזי גדל והולך, לקבל החלטות מושכלות, לשגשג כפרטים בחברה, לממש את הפוטנציאל שלהם ולעצב את עתידם באופן שיקדם את רווחתם הרגשית-חברתית.

גישת חינוך STEM
בין תחומי מקדם הוגנות

גישת STEM בין תחומי מקדם הוגנות

bottom of page