top of page
לים וקישורים_הגישה החינוכית STEM copy 4.png

אתרים מומלצים

מסמכי התוכנית

מאמרים

גישת ההון המדעי ליסודי מתורגם- מארז המיועד למורים שמעוניינים לאמץ את גישת ההוראה באמצעות הון מדעי ולסייע לתלמידיהם למצוא יותר משמעות ורלוונטיות במדע וכתוצאה מכך להיות יותר מעורבים בנושא- ליסודי

גישת ההון המדעי ליסודי באנגלית- מארז המיועד למורים שמעוניינים לאמץ את גישת ההוראה באמצעות הון מדעי ולסייע לתלמידיהם למצוא יותר משמעות ורלוונטיות במדע וכתוצאה מכך להיות יותר מעורבים בנושא

גישת ההון המדעי לחטיבה מתורגם - מארז המיועד למורים שמעוניינים לאמץ את גישת ההוראה באמצעות הון מדעי ולסייע לתלמידיהם למצוא יותר משמעות ורלוונטיות במדע וכתוצאה מכך להיות יותר מעורבים בנושא- לחטיבה

גישת ההון המדעי לחטיבה באנגלית - מארז המיועד למורים שמעוניינים לאמץ את גישת ההוראה באמצעות הון מדעי ולסייע לתלמידיהם למצוא יותר משמעות ורלוונטיות במדע וכתוצאה מכך להיות יותר מעורבים בנושא-לחטיבה

איך עובדים המדע וההנדסה ביחד ולחוד? המתווה לחינוך מדעי בכיתות גן עד י"ב בארצות הברית שפותח על ידי המועצה הלאומית למחקר (NRC) מציג את החזון של החינוך המדעי במאה ה-21

INTEGRATED STEM TEACHING STATE OF PLAY
פרסום אודות פדגוגיה משולבת של STEM במסגרת פרויקט STEAM IT של בית הספר האירופאי.
המטרה היא לספק סקירה של מחקרי ספרות מדעיים הקיימים בנושא תוך הנחת היסוד לפיתוח מסגרת החינוך המשולבת הראשונה של STE(A)M

מסמך הכולל קווים מנחים להצגת משרות STEM בכיתות.במסמך הצעות לדפי עבודה, ראיונות וידאו ופודקאסטים, במטרה לתמוך במורים לשלב הכוונה תעסוקתית בהוראתם. הפעילויות המוצעות ניתנות להתאמה בהקשרים חינוכיים שונים כך שהמורים יוכלו להשתמש בהן במסגרת תוכניות הלימודים והתכניות הקיימות שלהם

סקירת ספרות STEM מרכז המורים הארצי

סקירת ספרות אודות חינוך ל STEM בספרות.

אתרים עם חומרי הוראה

כלים

קהילות STEM  בארץ בעולם

bottom of page