top of page
  • STEM

סטטוסקופ


Stethoscope

יחידה זו מתמקדת בהתפתחות הסטטוסקופ – מכשיר רפואי המאפשר לרופאים לאבחן מחלות באמצעות האזנה לגוף המטופל מבלי צורך במגע ישיר.

התלמידים ילמדו על שלבי ההתפתחות ההיסטורית של הסטתוסקופ לאורך השנים, והידע המדעי העומד מאחורי יכולת ההעברה של אנרגיית קול דרך חומרים שונים. הנושאים המרכזיים יכללו: אנרגיית קול, תכונות של חומרים ותהליכי תיכון.

 

במסגרת הלמידה החווייתית, התלמידים יבנו סטתוסקופ משל עצמם. הם יחקרו כיצד בחירת החומרים ועיצוב המבנה משפיעים על יכולת המכשיר להעביר אנרגיית קול בצורה אפקטיבית.

 

דרך שילוב של למידה תיאורטית וביצוע מעשי, התלמידים יפתחו הבנה של הקשרים בין מדע, הנדסה טכנולוגיה ומתמטיקה, כפי שמודגם בהתפתחות הסטתוסקופ כמכשיר רפואי חיוני.

 

גיל: כיתות ה–ו

אורך הפעילות: 2–4 שיעורים

נושאים מתוכנית הלימודים: תכנון ובניית מוצר טכנולוגי.

אפיון: היחידה תדגיש את חשיבותו של ידע מדעי בסיסי כבסיס להנדסת מוצרים טכנולוגיים חדשניים, תוך כדי שימת דגש על תהליך התיכון בפיתוח מוצרים טכנולוגיים מודרניים.סטתוסקופ סופי
.pdf
Download PDF • 1.95MB
Comments


bottom of page