top of page
  • STEM

מסנן תנינים


תנין

המשימה "מסנן תנינים! או: איך מסננים מים?" עוסקת בשיטות לטיהור מים.

במסגרת המשימה התלמידים ילמדו להכיר שיטות שונות לטיהור מים ומתנסים בהן.

היחידה בנויה משלושה השיעורים המתפתחים זה מזה, כשבכל אחד מהם התלמידים מתנסים בפעילות מעשית.

בשיעור הראשון ייחשפו לבעיה כיצד לסנן מים, ויתנסו בסינון מים על פי תכנון שלהם.

בשיעור השני יכירו התלמידים שיטות לסינון מים ויתנסו באחת מהן.

בשיעור השלישי יבנו מערכת סינון מים המבוססת על עקרונות הפעולה שלמדו. היחידה יכולה לשמש כפעילות הקדמה לתהליך חקר מבוקר.

 

גיל: כיתות ג, ד

אורך הפעילות: 2–4 שיעורים

נושאים מתוכנית הלימודים: משאבי טבע, הפרדת חומרים – תערובות. טיהור שפכים.

אפיון: דגש על תהליך החקר המדעי ויציאה מתופעה.
מסנן תנינים עברית
.pdf
Download PDF • 807KB
מסנן תנינים מצגת עברית
.pdf
Download PDF • 9.17MBComments


bottom of page