top of page
  • STEM

בולענים


בולענים

יחידה זו עוסקת בבעיית הבולענים. היחידה משווה בין תופעת הבולענים האורבניים, הנפערים באזורים עירוניים בישראל, ובין בולענים באזור ים המלח.

התלמידים ילמדו שבולענים באזור ים המלח נוצרים בעיקר בשל תופעות טבעיות, כגון מי התהום המלוחים החודרים לקרקע והממיסים את המלחים שבה, לעומת בולענים באזורים עירוניים הנוצרים בעיקר בשל פעולות האדם כמו הפרת יציבות הקרקע בבנייה ופיתוח לא מבוקרים.

 

בתחילת היחידה, התלמידים יחולקו לקבוצות לפי סגנונות למידה ויחקרו את נושא הבולענים באופן עצמאי באמצעות חומרים מותאמים, כגון טקסטים, ניסויים, הֵסכֶּתים (פודקסטים) ועוד. הם יבינו את ההבדלים בין הגורמים להיווצרות שני סוגי הבולענים ואת הקשר בין בולענים אורבניים להשפעת האדם על הסביבה.

 

לאחר מכן, התלמידים יתנסו ב"בנייה" בסוגי קרקעות שונים כדי לבחון את התנאים המובילים להיווצרות בולענים, וייחשפו לשיטות שונות לזיהוי בולענים עתידיים ולמניעתם. הם יכירו פרויקטים קיימים לפתרון בעיות הבולענים, ויפתחו בעצמם דגם לפתרון טכנולוגי.

 

לקראת סיום היחידה, יתקיים דיון סימולטיבי המתרחש בבית משפט: זהו משחק תפקידים שנועד להצגת היבטים שונים של בעיית הבולענים העירוניים, היבטים הקשורים לבולענים באזור ים המלח,

ושקילת פתרונות אפשריים.

 

לאורך היחידה, ההשוואה בין שני סוגי הבולענים ועמידה על ההבדלים ביניהם יהיו נקודת מוקד חשובה כדי לפתח אצל התלמידים הבנה מעמיקה של התופעה.

 

גיל: כיתות ה-ו

אורך הפעילות: 10 שיעורים

נושאים מתוכנית הלימודים: סלעים וקרקעות, עולם מעשה ידי אדם, מערכות אקולוגיות.

אפיון: דגש על יציאה מתופעה ופתרונות טכנולוגיים לבעיה.בולענים
.pdf
Download PDF • 3.68MB


בולענים ערבית
.pdf
Download PDF • 1.21MB

Comments


bottom of page