top of page
  • STEM

אבדן מזון


קומפוסט

יחידה זו עוסקת בפתרונות למניעת אובדן מזון במגזר הביתי עוד לפני צריכתו בבית.

ההתמקדות במגזר הביתי נעשתה מכיוון שאובדן המזון בבית קרוב לעולמם של התלמידים וכן מכיוון שאובדן המזון בבית הוא הגדול ביותר בכל שרשרת הייצור והצריכה (מהחקלאים ועד לבית).

תהליכי ההוראה־למידה מתרחשים במעבדת מחקר ופיתוח (מו"פ), שבה עובדים יחד מהנדסים ומהנדסות מזון בשיתוף עם מדענים ומדעניות (התלמידים).

תהליכי ההוראה־למידה נרקמים סביב סיפור מעשה, שבו ראשת המו"פ מכנסת את העובדים למשימה חשובה בעקבות בקשה דחופה שהגיעה מהמשרד להגנת הסביבה.

הבקשה היא לתכנן פתרונות הנדסיים למניעת אובדן המזון במגזר הביתי בגלל המחיר הכלכלי, הסביבתי והחברתי שכרוך באובדן המזון.

צוות המו"פ (התלמידים) יתמקד במציאת פתרונות להגדלת חיי המדף של פירות וירקות.

הצוות יבדוק, באמצעות חקר מדעי, את ההשפעה של גורמים שונים (כגון: אור, לחות, טמפרטורה, אריזה)

על זמן המדף של הפירות והירקות.

בעקבות ממצאי החקר צוות המו"פ יגיש למשרד להגנת הסביבה המלצות לפתרונות למניעת אובדן מזון בבית באמצעות הגדלת אורך חיי המדף של פירות וירקות.

 

גיל: כיתות ד–ו

אורך הפעילות: 5 שיעורים (בני 45 דקות כל אחד) + למידה בבית במסגרת של כיתה הפוכה.

נושאים מתוכנית הלימודים: בריאות האדם, תזונה נכונה. טכנולוגיה בשירות האדם.

אפיון: תהליך הנדסי היוצא לחקר מדעי כדי למצוא פתרונות למניעת אובדן מזון במגזר הביתי.
Comments


bottom of page